NITATUSSEUNNAN NITATUSSEUNNAN

Return to Full Page

ASSI KA NAKATUAPATAKANIT

ASSI KA NAKATUAPATAKANIT

Mine Arnaud pakushenitamu tshetshi ishinakuannit nenu atusseunnu ua tutak miam ka minuat atusseun nenu iapashtat etusset ka nakatuapatakanit mak ka ishpitenitakanit assi kassinu anite tshe ishpish itatussenanut. Neme mate assi ka nakatuapatakanit shash uauitakanipan ushkat ne ka tshitshipanit e uauitakanit ne atusseun.

Atusseuna tshe takuaki tshetshi nashatakanit neme assi tshe aitutakanit

Nemeni atusseuna tekuaki tshetshi nashatakanit neme assi tshe aitutakanit, shash ushkat tshitshipaniti atusseun tshika takuana. Tshika takuan anite tshekuan tshe tshitapatakanit, tshe ishi-pitshitepanit, tshe ishi-tatuetakanit, tshe ishi-nanamishkuet mak nipi tshe itakamit. Tshika takuana kutaka tshe ishi-nashatakaniti atussenanuti, shash munaitshenanuti. Ne uet nashatakanit atusseun tshetshi kanapua ishpitenitakanit tan eshinakuak tshetshi aitatussenanut.

Tshe ishi-uauetauakaikanit neme assi tshishi-munaitshenanuti

Mine Arnaud tshika uauetauakaitsheu anite ka munaitshenanunit aiashkau nenu tshi utaikaniti ne ashini. Kau tshe nitautshitakaniti nipisha, mishtikuat tshetshi uipat minu-nitautshik tshekuan miam ka ishinakuak ushkat, eshku eka tshitshipananut e munaitshenanut. Uipat tshi tshishi-munaitshenanuti anite uiesh shash tshe tshipuauakaikanit tshe nitautshitakanit shash tshekuan, nete tshe pimipaniti mishta-utapana tshika uauetauakaikanu.

Tshe ishi-piputepanit ne eka ka minuat ka utshipanit anite pimit

Neme tshe ishinakuak atusseun, ui tutakanu tshetshi eka mishta-piputepanit, tshetshi eka nenetutakanit eka ka minuat tshekuan neme ka utshipanit mishta-utapanit ka pimipaniti ashit pimi. Ishkutet tshika pimipanu tshekat kassinu neme tshekuan tshe atusseuatshenanut, tshe eka anu mishta-pitutepanit. Tshika mashinataikanu peikupipuna neme tshe ishpish uishakapatet e piputepaniti ne metshikauak tshekuan nete Tshishe-utshimau ka nakatuapatak assinu mak ka aishpannit tshishikunu.

Takuaikan tshe ishi-nakatuapatakanit assi

Neme tshe nakatuapakanit ne assi mak neme tshekuan ua apashtakanit anutshish kie eka pikunakannit aishinnuat kie uinuau tshe itapashtaht nete aishkat, eukuannu nenu niashatahk anitshenat ka tapishiniht anite etaniti Mine Arnaud, ne Investissement Québec kie ne Yara International. Eukuannu uet ne Mine Arnaud utinak takuaikannu tshe ishi-nakatuapatak nenu assinu tshetshi kanapua nashatak nenu ka issishuet.