Web Content Display Web Content Display

 
 
 

Atusseutshuap ka ishinikatet Investissement Québec : mishta-apatan ne tshetshi mishituepanit atusseun

Ne atusseutshuap eshinikatet Investissement Québec, tshishe-utshimau nenu tipenitamu. Nenu ishinakuannu utatusseun tshetshi etatu mishituepanitat anite shunianu ka patshitinakannit anite Uepishtikueiau-assit. Uitshiaushiu e mishituepanitakanniti atusseuna kie e shuniatshenanut mak uitshiaushiu e tutakanniti atusseuna mishue anite utenaua tekuaki ute Uepishtikueiau-assit. Ne atusseun Mine Arnaud, eukuan miam eshinakuak anite tshe ui uitshiaushinanut. Ekute atusseutshuapit Investissement Québec uet tapitik ne kutak atusseutshuap Ressources Québec eshinikatet. Ekute ushkat etuteht anitshenat ka kanuenitahk atusseutshuapa, anitshenat ua uitshiaushiht e nitautshitakannit nenu etussenanunit anite ka nutashinenanunit. Uitshi-atussemeu nenua atusseutshuapa nuash eshpish tshitshipananut etussenanut, e nanatuapatakanit nuash e aitutananit, mak e utinakanit ne tshekuan ua apashtakanit.

 

 

Yara: mishue anite assit ka nishtuapatakannit utatusseun anite ka patshitinanut

Tshimatakanipan neme pipun 1905, ne atusseutshuap YARA ka takuak ait assit nete Norvège eshinikatet, mitshetuait tshekuannu tutamu anite ka patshitinananunit (mitshet tshekuan an ka apashtakanit anite petshitinanuti mitshetuait ka ishinakuak) nete mishue assia atauatshenanua, peikumitashumitannu ashu patetat-tatunnu anite assit. Uin an nikan ka kanuenitak nenua aitapashtauna anite iapashtakaniti ka patshitinanut anite nutim assi eshpishat. Anu nishunnu neminiun tatutipapekaikan ka mishta-kushikuak ishi-kanuenitashu. Mishta-nakatuapatamu nenu tshetshi minu-nashatak e aitinanunit anite tshekuan ua apashtakanit anutshish tshe utinakanit mak tshetshi eka pikunakannit aishinnuat kie uinuau tshe itapashtaht nete aishkat. Ne YARA nishtuapamakanu ashit miam ka minu-nakatuapatak tshetshi minuakaminit nipinu mak nakatuapatamu tshetshi eka uinakutakannit assinu.