Web Content Display Web Content Display

Anitshenat etaht anite mamuitunit tapuetatishuat meshta-apatishiniti nenua epiniti auennua anite utenassit kie innu-assit anite tshe tutakannit atusseunnu mak tshetshi tshitshipanitakanit ne atusseun. Nititenitenan ashit aimitunanuti ashit anitshenat etaht upime auenitshenat tshipa ui shaputuepanu kie nanitam tshika ui takuan ume atussenanuti tshetshi nanitam aimitunanut mamu.

Eukuan uet tshitshipaniat neme tshishe-pishimu 2014 atusseun tshetshi tshimanakanit Mamuitun anite tshe natu-tshissenitakanit tshekuan kie tshe nashatak atusseunnu. Tshika tauat anite mitshet auenitshenat uetshipaniht anite pessish utenassa kie innu-assia tekuaki.

Ne mamuitun mishta-pessish tshika uitshi-atussemeu Mine Arnaud mak nenua utenaua anite tekuannit nenu tshe aitussenanunit. Tshika natutueu auennua kie tshekuannu eshi-kukuetshimitishuniti, mak tshika ui nashatamu eshpannit anite atusseunnu etutakannit, eshi-pikutaniti nenua ka atusseshtaminiti atusseunnu mak tshetshi ma nashataminikueni nenu tshekuannu ka issishueniti tshetshi nashataminiti. Miam etashtet anite takuaikan ka atusseshtakanit ka nutashinenanut, ne mamuitun tshika tshi patshitinamu utaimun mak eshakumipipuna tshika ui tutamu mashinaikannu anite tshe mashinatenit tan eshpannit anite etussenanunit, tshe minat nenua tshishe-utshimaua.

Ne Mamuitun anite tshe natu-tshissenitakanit tshekuan kie tshe nashatak atusseunnu, tipan anite tau etaniti nenua Mine Arnaud, tipan anite tshi takuaitsheu kie tshi aitatusseu. Ne ka tutak atusseunnu tau anite mamuitunanuti muku apu tshi mashinatautishut meshinatautishunanuti.

Anitshenat etaht anite mamuitunit, eukuanat utshenat ka utshipaniht anite atusseutshuapa :

• Action pauvreté Sept-Îles;

• Cégep de Sept-Îles;

• Chambre de commerce de Sept-Îles;

• Développement économique Sept-Îles;

• Syndicat des Métallos;

• Agence de la santé et des services sociaux;

• Corporation de protection de l'environnement de Sept-Îles;

• d'Innu Takuaikan Uashat mak Mani-utenam (takuan apun anite);

• Ville de Sept-Îles;

• Tourisme Sept-Îles;

• ZEC Matimek.

Tshe tshitapatakaniti mashinaikana

*Neni mashinaikana anite uiauitakanit atusseun Mine Arnaud muku kakusseshiushteua.

Règlements généraux

Communiqués

 Rencontres et comptes rendus:

Rapport d'activités du CCS

Rapport d'activités 31 mars 2016